Khoản tiền gửi tối thiểu sẽ được xác định theo đơn vị tiền tệ đang được sử dụng và phương thức thanh toán bạn đã chọn. Tuy nhiên, mức tối thiểu là tương đối thấp.